תקנון האתר "ש.וש.פחטר"

תקנון זה נועד לקבוע את תנאי השימוש באתר ויחול על מי שגולש ו/או משתמש ו/או צופה ו/או עושה כל שימוש אחר באתר או במידע המצוי באתר (להלן: “הגולש“).

גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר ובמידע המצוי בו מהווה הסכמה של הגולש ללא תנאי ו/או הסתייגות לאמור בתקנון זה, על כל סעיפיו, תנאיו וכן כל שינוי עתידי של התקנון, והתחייבות לפעול לפיו.

הסכמת הגולש ללא כל הסתייגות לכל תנאי תקנון זה והתחייבותו לפעול בהתאם לאמור באתר מהווה תנאי להסכמת החברה לגלישת הגולש באתר. 1. האתר 1. האתר אתר זה, הינו בבעלות חברת ש.וש. פחטר יבוא ושיווק ציוד בעמ (להלן: “פחטראו החברה“) ומופעל על ידה ו/או עי מי מטעמה.  1. המידע המפורסם באתרהאתר מכיל מידע בקשר לשירותים המסופקים עי החברה לרבות מוצרים, שירותים, מידע בקשר לפעילות ההחברה, ומאפשר ביצוע רכישות באמצעות האתר, וכן כל נושא ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: “המידע“).בהתאם לשיקול דעת החברה, המידע יכול לכלול מידע פרסומי ו/או שיווקי, לרבות פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, וכן מידע מקצועי מסוגים שונים, לרבות חוות דעת ו/או הערות ו/או דעות ו/או נתונים סטטיסטיים ו/או מחשבונים ועוד, ואולם אין לראות בפרסום כאמור משום המלצה לרכישה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישה.מובהר כי על אף כוונתה של החברה לפרסם מידע מדויק מובהר כי החברה לא נותנת התחייבות לנכונות ו/או דיוק ו/או עדכון של האמור באתר, לרבות נכונות המידע ו/או הפרסומים של צדדים שלשיים ולא תהא אחראית במקרה בו נפלה טעות במידע המפורסם באתר או במידע המפורסם באתרים שפורסמו באתר ו/או המקושרים לאתר.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המידע שנמסר בקשר למוצרי החברה, לרבות תמונות ו/או דגמים ו/או עיצוב ו/או צבעים ו/או חומרים, ניתן לצרכי המחשה בלבד ואין בפרסום מוצר משום החייבות כי המוצר נמצא במלאי החברה.הגולש מצהיר ומאשר בזאת כי כל רכישה ו/או הסתמכות של הגולש על המידע באתר נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית, כך שלא תהיה לו כל טענה בקשר לאי דיוקים במידע.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הגולש מצהיר כי ידוע לו שהתמונות של המוצרים באתר מייצגות עד כמה שניתן את מאפייני המוצר בפועל, ואלם ייתכנו שינויים ו/או אי התאמות ו/או שינוי בצבעים שמקורם בצילום ו/או במחשב ו/או בתוכנות השונות, וכי התמונות הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן משמשות כמצג של החברה.

  1. זכויות יוצרים / קניין רוחניהאתר לרבות כל המידע המופיע באתר (לרבות תמונות ו/או עיצוב ו/או עיצובים ו/או הטקסט) מוגנים עי דיני זכויות היוצרים (בישראל, בחול ועפי אמנות בינלאומיות) והינם רכושה של החברה כאמור להלן.כל זכויות הקניין הרוחני באתר (הרשומות ואלו שטרם נרשמו), לרבות DOMAIN האתר, עיצובו, תוכן האתר, המידע המפורסם באתר, סימני המסחר, זכויות היוצרים הינם רכושה הבלעדי של החברה.על הגולש נאסר לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני של החברה, לרבות אך לא רק, להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להכניס שינויים ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או כל פעולה אחרת, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזאת כי תמונות המוצרים המפורסמות באתר הינן בבעלות החברה, ומוגנות עי דיני זכויות היוצרים ועל הגולש נאסר לעשות כל שימוש, בתמונות אלו, לרבות אך לא רק, להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או לפרסם ו/או להציג את התמונות ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

  1. רכישות באמצעות האתר  1. בהתאם לשיקול דעתה של החברה, לגולש תהא האפשרות לרכוש מוצרים המפורסמים באתר בכפוף להימצאות המוצר במלאי, וכן בכפוף לתנאים המפורטים להלן.  1. תנאים לרכישה באתר

תנאי לביצוע רכישות באתר הוא מילוי כי התנאים כדלקמן:א. הגולש הינו מעל גיל 18 או תאגיד רשום כדין.

במקרה של רכישה בשם תאגיד, הגולש מאשר בזאת כי מורשה מטעם התאגיד לביצוע הרכישה, וכי ככל שיתברר כי אינו מורשה כאמור, יחוייב הגולש באופן אישי.

ב. הגולש מחזיק בתיבת דואר אלקטרוני פעילה וכן בכרטיס אשראי שהונפק עי חברת אשראי מוכרת והינו בבעלות הגולש או התאגיד אשר בשמו מצבע הגולש את הרכישה.

רכישה באתר מהווה אישור של הגולש כי כרטיס האשראי שאת פרטיו הזין הינו בבעלותו ו/או בבעלות התאגיד אשר בשמו מבוצע הגולש את הרכישה.

ג. הגולש מילא באופן מדויק ונכון את הפרטים הדרושים באתר, לרבות שם מלא, ת.ז., טלפון, כתובת למשלוח המוצר (בישראל) ופרטי כרטיס האשראי לתשלום.

מילוי הפרטים הנכונים כאמור הינו באחריות הגולש, ובכל מקרה של מסירת מידע מוטעה ו/או שגוי לא תהא לחברה כל אחריות לאספקת המוצר.

ד. חברת האשראי של הגולש אישרה את הרכישה.

קבלת אישור חברת האשראי הינו תנאי לרכישת המוצר, כך שרק לאחר קבלת אישור חברת האשראי תיכנס העסקה לתוקף.

ה. כי המוצר קיים במלאי החברה.

במקרה בו המוצר יהא חסר, תינתן לגולש אפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר או לבטל את העסקה.  1. אספקת המוצרהתחייבות החברה ומחיר המוצר היא לאספקה באמצעות איסוף עצמי בלבד בתוך 7 ימי עבודה (ימים אעד המשעה 8:00 עד 16:00 להלן: “ימי העבודה“) ממחסן החברה, בנשר או פתח תקווה בהתאם לבחירת הלקוח.בהתאם לשיקול דעת החברה, החברה תוכל לספק שירותי הובלה למוצר כאשר עלות ההובלה תתווסף לעלות המוצר בעת רכישתו באמצעות האתר. עלות ההובלה תקבע בהתאם לשיקול דעת החברה.החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקה במקרה של מסירת פרטים לא נכונים עי הגולש, או במקרה של עיכוב אשר אינו תלוי בחברה, לרבות בגין כוח עליון.מבלי לפגוע באמור לעיל, איחור של עד 7 ימי עבודה במועד האספקה לא ייחשב כהפרה ולא יזכה את הלקוח בכל פיצוי.  1. מחיר ותשלוםמחיר המוצר יהא בהתאם לפרסומו באתר במועד ביצוע הרכישה, ואולם מוסכם כי במקרה של טעות ברורה במחיר המוצר, החברה תוכל לבטל את העסקה.

במקרה של אי התאמה בין המחיר המופיע באתר למחיר באחד מסניפי החברה, המחיר הקובע יהא המחיר המפורסם בסניף.

החברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות את המחיר כפי שמפורסם באתר.התשלום באתר יהא אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה עי אחת מחברת האשראי בישראל.  1. מדיניות ביטול והחזרהעם מילוי כל פרטי טופס הרשימה ושליחת הטופס, לא יוכל הגולש לבטל את הרכישה אלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) כדלקמן:א. ביטול הרכישה בהודעה שתימסר עי הגולש למפעיל האתר במייל sales@pachter.co.il והשבת המוצר למחסני החברה בנשר כשהוא תקין ומבלי שנעשה בו כל שימוש עח הגולש בתוך 14 יום ממועד הרכישה.החברה תשיב לגולש את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי הסך של 5% ממחיר המוצר או 100 הנמוך מבין שניהם (להלן: “דמי ביטול“).ב. החלפת המוצר בהודעה שתימסר עי הגולש למפעיל האתר במייל sales@pachter.co.il והשבת המוצר למחסני החברה בנשר כשהוא תקין ומבלי שנעשה בו כל שימוש עח הגולש בתוך 14 יום ממועד הרכישה, ובכפוף לתשלום ההובלה בגין המוצר שהוחלף.בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, הגולש לא יהיה רשאי לבטל או להחליף את המוצר ככל שהותאם באופן אישי ללקוח (כגון חריטה וכו‘).במקרה של ביטול הרכישה בגין פגם במוצר לא יגבו דמי ביטול ועלות החזרת המוצר תהא על החברה.על אף האמור לעיל, במקרה של ביטול רכישה שיבוצע בתוך שעה ממועד הרכישה, ובטרם סופקה ההזמנה, לא יחוייב הלקוח בדמי ביטול.  1. אחריות למוצריםבכפוף לשמירה על לשימוש סביר ורגיל במוצר ניתנת לרוכש המוצר דרך האתר אחריות לתקופה של שנה ממועד האספקה בכפוף לאמור בכתב האחריות, וזאת הצגת חשבונית קנייה ותעודת אחריות.למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי האחריות הינה אך ורק לפגמים בייצור ו/או לשימוש בחומרים פגומים, ואינה כוללת שברים ו/או מכות ו/או חבלה ו/או נזקי טבע ו/או כוח עליון ו/או שימוש בניגוד להוראות יצרן ו/או נזקים שנגרמו בעת ריקון ו/או פינוי של המוצר.

 1. דיוור ושמירה על פרטיות  1. פרטי הגולש, אשר נמסרו על ידו במסגרת רכישה באתר או בכל דרך אחרת, ישמרו עי החברה בכתב או במדיה מגנטית בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשלא 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות), והגולש מאשר בזאת עם מסירת פרטיו האישיים לצורך ביצוע רכישות באתר על הסכמתו להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה וכן על הסכמתו לקבל דיוור מהחברה לרבות הודעות, דברי פרסומת, עדכונים, מידע שיווקי וכל מידע אחר הרלבנטי ללקוחות פחטרו/או חברת תעשיות זיטמן איכות הסביבה בעמ ולכל מותג ו/או חברה שיצטרפו לפחטרבעתיד, והכל באמצעות משלוח דואר, מסרונים, מיילים ובכל דרך אחרת שתבחר החברה ומבלי שהדבר ייחשב לפגיעה בפרטיות.הגולש יהא רשאי לבקש מהחברה להסיר את המידע המתייחס אליו ממאגר המידע של החברה ו/או להוציאו מרשימת הדיוור של מועדון הלקוחות, באמצעות הודעה בכתב אשר תישלח על ידו למייל החברה sales@pachter.co.il או באמצעות הודעת מסרון חוזר למס‘ ___________ והחברה תפעל להסרתו בתוך זמן סביר מקבלת ההודעה כאמור.  1. החברה לא תעשה שימוש בפרטי הגולש שנמסרו לה אלא לצורך יצירת קשר עם גולשי האתר, משלוח הודעות, פעולות שיווק ופרסום של פחטרו/או של חברת תעשיות זיטמן איכות הסביבה בעמ ולכל מותג ו/או חברה שיצטרפו לפחטרבעתיד וכן לצורך שיפור השירותים באתר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על הגולשים באתר ו/או על הרגלי השימוש באתר בעצמה ו/או באמצעות צד גאשר מחויב לשמירה על פרטיות הגולש בהתאם לתנאים אלו.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהצטרפות לרשימת הדיוור כדי לחייב את החברה להודיע על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים על מבצעי מכירות, וכי ההודעות כאמור יישלחו אך ורק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  1. כל מידע אחר שהתקבל ו/או נאסף ביחס לגולש ו/או שהוזן ו/או נשלח על ידי הגולש (לרבות תגובות ו/או הודעות) ואשר אינו מידע אישי שנמסר על ידו באתר ו/או במסגרת רכישה באתר, לא ייחשב כמידע סודי, ולא יהא כפוף להגנת הפרטיות.

 1. הגבלת אחריות

  1. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לגולש ו/או לציוד הגולש (לרבות מחשב הגולש) עקב גלישה באתר ו/או בקשר לשימוש בו ו/או עקב אי יכולה לעשות שימוש באתר ו/או מניעה מלרכוש באתר ו/או לכל כשל ו/או פגם בשימוש באתר ו/או במהלך ו/או בקשר לביצוע רכישה באמצעות האתר ו/או כתוצאה מטעות ו/או כשל במילוי פרטי הגולש באתר ו/או מידע שהועלה עי משתמשים חיצוניים ו/או למידע המופיע באתרים להם יש קישוריות לאתר ו/או לתקלות ו/או לוירוסיםושימוש ו/או הגלישה באתר (לרבות הורדת תכנים מהאתר) הינה באחריות הגולש בלבד.

  1. מבלי להטיל אחריות על החברה כלשהי על החברה במקרה של תקלה, יכול הגולש לדווח על התקלה לשירות הלקוחות של החברה, ותיקון התקלה יהא עפי שיקול דעת הבלעדי של החברה.

 1. שונות

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר זה ו/או לחלק ממנו לגולשים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שהיא עליה לנמק החלטה.

  1. חברת פחטרשומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל ו/או להפסיק את פעילות האתר ו/או חלקו ו/או להגביל השירותים הניתנים עי האתר ו/או המידע המפורסם באתר ו/או את יישומי האתר ו/או לשנות את האמור בתקנון זה, מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת ותוקף השינוי יהא בהתאם לאמור בהחלטה.

  1. נוסח התקנון המחייב את הגולשים יהא נוסח התקנון המפורסם באתר ומצוי במשרדי החברה, לרבות כל השינויים שבוצעו בו.

ככל שקיימת סתירה בין האמור בנוסח התקנון התקף, לבין פרסומים אחרים של החברה, הוראות התקנון יגברו.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות את כל האמור בו כנכון גם לגבי לשון נקבה.

  1. סמכות השיפוט בכל הקשור לאמור בתקנון זה יהא אך ורק לבית המשפט בישראל, במחוז תל אביב.

  1. בכל פנייה בקשר לאמור בתקנון זה ו/או ליישום תקנון זה יש לפנות למחלקת שירות לקוחות של החברה באמצעות מייל sales@pachter.co.il או בפקס 04-8245574.

דילוג לתוכן